Untitled-design (2)

Podawanie leków w szkole

Rodzice dzieci przewlekle chorych od lat napotykali na problemy związane z podawaniem leków ich dzieciom podczas pobytu w przedszkolu czy szkole. Mimo stanowiska Ministerstwa Zdrowia [1], wielu ratowników medycznych, którzy szkolili nauczycieli twierdziło, że nauczyciele nie mogą podawać leków, bo są osobami nieuprawnionymi w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W ich opinii w każdym przypadku konieczności podania leku typu wlewka doodbytnicza dla dziecka z drgawkami gorączkowymi lub padaczką czy adrenaliny w przypadku wstrząsu anafilaktycznego powinna zostać wezwana karetka pogotowia, a podanie leków, nawet ratujących życie, przez osobę nie posiadającą statusu lekarza, pielęgniarki czy ratownika systemu ratownictwa medycznego skutkować będzie odpowiedzialnością karną. Część nauczycieli odmawiała wyrażenia zgody na podanie leków obawiając się konsekwencji. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. [2]

Po 10 latach od ukazania się wspomnianego na wstępie stanowiska Ministra Zdrowia kwestia podawania leków w szkole została uregulowana ustawowo – zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie w dniu 12 września 2019 r. [3] podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Jak należy rozumieć ten przepis? Każdy pracownik szkoły (nauczyciel, psycholog, pedagog, wychowawca świetlicy), który wyrazi pisemną zgodę na podanie dziecku leku w szkole, ma prawo to zrobić, mimo że nie jest lekarzem, pielęgniarką ani ratownikiem systemu ratownictwa medycznego.

Przeczytaj również o aspektach prawnych związanych z podaniem adrenaliny

Bibliografia:

  1. Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka, „Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu” z dnia 4 maja 2010 r. http://www.archiwum.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/uczen-przewlekle-chory-w-szkole/stanowisko-w-sprawie-mozliwosci-podawania-lekow-dzieciom-przez-nauczycieli-w-szkole-i-przedszkolu/
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie zasad podawania leków dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-w-sprawie-zasad-podawania-lekow-dzieciom-z-chorobami-przewleklymi-w-przedszkolach
  3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078
Masz więcej pytań? Nasz dział prawny udziela bezpłatnych informacji o prawach alergików prawo@allergia.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.