241803188_288803495962169_7035514948482238603_n-1

Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na alergie, astmę lub AZS

Dziecko do ukończenia 16 r. ż., jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu m. in. długotrwałej choroby, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku, może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności.

Z tego wpisu dowiesz się:
 1. kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności i na jak długo?
 2. co napisać we wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na alergie, astmę lub AZS?
 3. jakie uprawnienia wynikają z orzeczenia o niepełnosprawności?
Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności i na jak długo?

Orzeczenie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w skrócie PZON (od jego decyzji można się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i dalej do sądu).

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Dla dziecka nie określa się stopnia niepełnosprawności. Dla osób powyżej 16 r. ż. PZON wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym).

Datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności dziecka, za datę tę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu.

Gdy okres, na który wydano orzeczenie dobiega końca, można złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności, ale nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Z kolei w przypadku zmiany stanu zdrowia można wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Co napisać we wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na alergie, astmę lub AZS?

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, bierze się pod uwagę:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko (wzór pobierz z PZON), wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku (wzór pobierz z PZON) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności (np. wyniki badań, karty informacyjne ze szpitala – mogą być starsze niż 30 dni przed złożeniem wniosku);
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;
 3. możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

W przypadku ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na alergie, astmę lub AZS należy wykazać, że długotrwała choroba powoduje konieczność zapewnienia dziecku całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku (tzn. czego dziecko nie może robić lub w czym potrzebuje pomocy – w porównaniu do rówieśników, którzy mogą określone czynności wykonywać).

Jakie uprawnienia wynikają z orzeczenia o niepełnosprawności?

Każde orzeczenie o niepełnosprawności daje możliwość:

 1. skorzystania z ulgi podatkowej
 2. ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny
 3. ubiegania się o dofinansowanie do wyrobów medycznych i turnusów rehabilitacyjnych z PFRON

Jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności zostanie przyznany punkt 7 i 8 (obydwa), tj. stwierdzenie, że konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji dziecka oraz konieczny jest stały współudział na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, to dziecko będzie miało prawo do:

 1. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
 2. korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania;
 3. a jeżeli rodzic nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z niej rezygnuje, żeby sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem i nie zostało przekroczone kryterium dochodowe, to może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy

Orzeczenie o niepełnosprawności nie ma zastosowania w edukacji (ma znaczenie jedynie przy rekrutacji – dzieci z niepełnosprawnością dostają więcej punktów). Żeby dziecko mogło korzystać ze statusu ucznia z niepełnosprawnością niezbędne jest orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale nie można go uzyskać z powodu alergii, astmy ani AZS.

Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny, pomóż nam rozwijać bezpłatne treści poradnicze na stronie Fundacji Allergia! Wejdź na stronę Fundacji FaniMani i zainstaluj przypominajkę – dzięki niej dowiesz się, które sklepy przekazują część swojego zysku takim organizacjom jak nasza. Ty za zakupy zapłacisz tyle samo co zawsze, a sklep za pośrednictwem FaniMani przekaże nam pieniądze w darowiźnie. Dzięki temu będziemy mogły dalej rozwijać Fundację Allergia i tworzyć bezpłatne treści edukacyjne dla rodziców dzieci z alergiami.

Bibliografia:
 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573)
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2021 poz. 857)
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285)

 

Możliwość komentowania została wyłączona.