REGULAMIN PORTALU ALLERGIA.PL 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania przez użytkownika z portalu internetowego, dostępnego pod adresem: https://allergia.pl/ 

§ 1. Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca, Administrator Portalu – Fundacja Allergia z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66 lok. 33A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000820844, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272915762, REGON 38517814200000, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;
 2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny pod adresem https://allergia.pl/kontakt/ umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą
 3. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznych wiadomości zawierających informacje o artykułach pojawiających się na Portalu, artykułach pojawiających się na innych stronach internetowych, ale polecanych przez Fundację Allergia w tematyce alergii; akcjach, kampaniach i konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Allergia oraz o nowych produktach, które są dostępne w Sklepie;
 4. Portal – portal internetowy dostępny pod domeną: https://allergia.pl/;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść określa Regulamin;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Portalu.
§ 2. Zasady korzystania z Portalu
 1. Portal funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowień.
§ 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych w ramach Portalu na rzecz Użytkowników
 1. W ramach Portalu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi Formularza kontaktowego i Newslettera.
 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w Formularzu. Usługa polega na odpisaniu wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.
 3. Dokonanie zamówienia usługi Newslettera wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz potwierdzenia zamówienia w odpowiedzi na automatyczne powiadomienie weryfikacyjne. Zamówienie, jak i rezygnacja z usługi Newslettera może nastąpić w każdym czasie, poprzez skorzystanie z linku zawartego w stopce Newslettera.
 4. Z chwilą wysłania wypełnionego Formularza kontaktowego lub złożenia zamówienia usługi Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi.
§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności ingerowanie w działanie Portalu, w tym zmienianie kodu, używanie lub zamieszczanie mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub Użytkowników.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym miejscu i czasie korzystać z zasobów Portalu, z poszanowaniem praw autorskich Usługodawcy, wskazanych w § 5 Regulaminu oraz zamówić lub zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera.
§ 5. Prawa autorskie
 1. Artykuły opublikowane w Portalu objęte są prawami autorskimi należącymi do Usługodawcy. Zdjęcia ilustracyjne do artykułów objęte są prawami autorskimi Usługodawcy bądź Usługodawca korzysta z nich na zasadzie licencji otwartej, udostępnionej przez Pty Ltd., Unsplash Inc. i Freepik Company, S.L.
 2. Użytkownik może korzystać z Portalu oraz artykułów w nim opublikowanych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy lub podmiotów, których utwory są udostępniane w Portalu.
§ 6. Wymagania techniczne i pliki cookies
 1. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookies są używane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prowadzenia statystyk oraz ulepszania Portalu. Usługodawca nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia, przetwarzania, rozpowszechniania ani rejestrowania danych osobowych.
 3. W strukturę Portalu wbudowane są wtyczki następujących mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, które korzystają z własnych plików cookie. Wtyczki te są fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę Usługodawcy, przeglądarka Użytkownika wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego do naszego Portalu. Aby uniemożliwić serwisowi społecznościowemu przyporządkowania danych zebrane w trakcie odwiedzin Użytkownika w Portalu bezpośrednio do profilu Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą w Portalu należy wylogować się z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie w Portalu wtyczek mediów społecznościowych stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Usługodawca nie ma wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
 4. Użytkownik może zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookies, a nawet usunąć te, które już zostały zapisane na urządzeniu, z którego przegląda Portal, poprzez zmianę ustawień poufności w swojej przeglądarce. Może się to wiązać z ograniczeniem funkcjonalności Portalu dla Użytkownika.
 5. Usługodawca nie przechowuje zapytań HTTP kierowanych do jego serwera.
§ 7. Dane osobowe / Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w Fundacji Allergia opublikowane są w Portalu pod adresem https://allergia.pl/dane-osobowe/

§ 8. Kontakt i reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Portalu oraz reklamacji dotyczących usług na adres: contact@allergia.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na dokonane zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Usługodawca udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
§ 9. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Portalu spowodowane problemami technicznymi, modernizacją oraz innymi przyczynami od niego niezależnymi.
 2. Portal ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie odzwierciedlenie wiedzy i doświadczeń autorów poszczególnych publikacji. Zawarte w Portalu treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia usług medycznych ani pomocy prawnej i nie zastąpią wizyty u specjalisty.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na Portalu oraz odrębne zawiadomienie Użytkowników korzystających z usługi Newslettera, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Newslettera.
 2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2022 r., z wyjątkiem Użytkowników korzystających z usługi Newslettera, dla których Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.06.2022 r.