Regulamin portalu allergia.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania przez użytkownika ze strony internetowej dostępnej pod adresem allergia.pl, w tym warunki zamówienia i odwołania przez użytkownika oraz świadczenia przez Fundację Allergia z siedzibą w Warszawie usługi newslettera.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator, Fundacja Allergia – Fundacja Allergia z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 37 lok. 50, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000820844, posługująca się nr NIP 5272915762 i REGON 385178142;
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej);
 3. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznych wiadomości zawierających informacje o artykułach pojawiających się na Portalu, artykułach pojawiających się na innych stronach internetowych, ale polecanych przez Fundację Allergia w tematyce alergii; akcjach, kampaniach i konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Allergia oraz o nowych produktach, które są dostępne w fundacyjnym sklepie;
 4. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem allergia.pl, prowadzona przez Fundację Allergia;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie allergia.pl;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

§ 2. Zasady korzystania z Portalu

 1. Portal funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu.

§ 3. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności ingerowanie w działanie Portalu, w tym zmienianie kodu, używanie lub zamieszczanie mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu lub oprogramowanie albo urządzenia Fundacji Allergia lub Użytkowników.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym miejscu i czasie korzystać z zasobów Portalu, z poszanowaniem praw autorskich Fundacji Allergia, wskazanych w § 5 Regulaminu oraz zamówić lub zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Artykuły opublikowane w Portalu objęte są prawami autorskimi należącymi do Fundacji Allergia. Zdjęcia ilustracyjne do artykułów objęte są prawami autorskimi Fundacji Allergia bądź Fundacja korzysta z nich na zasadzie licencji otwartej, udostępnionej przez Pty Ltd., Unsplash Inc. i Freepik Company, S.L. Szablon wykorzystany do budowy Portalu to Coldbox od Wordpressa na licencji GNU.
 2. Użytkownik może korzystać z Portalu oraz artykułów w nim opublikowanych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Fundacji Allergia lub podmiotów, których utwory są udostępniane w Portalu.

§ 5. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookies są używane wyłącznie w celu prowadzenia statystyk oraz ulepszania Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do gromadzenia, przetwarzania, rozpowszechniania ani rejestrowania danych osobowych.
 3. Na Portalu znajdują się treści wbudowane w postaci filmów wideo z serwisu YouTube, który stosuje własne pliki cookies.
 4. Użytkownik może zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookies, a nawet usunąć te, które już zostały zapisane na urządzeniu, z którego przegląda Portal, poprzez zmianę ustawień poufności w przeglądarce.
 5. Fundacja Allergia nie przechowuje zapytań HTTP kierowanych do jej serwera.
 6. Ikony symbolizujące media społecznościowe w menu głównym są obrazami statycznymi zapisanymi na serwerach Fundacji Allergia, a nie wtyczkami osób trzecich.

§ 6. Newsletter

 1. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu, ma możliwość zamówienia Newslettera.
 2. Dokonanie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika
  i potwierdzenia zamówienia w odpowiedzi na automatyczne powiadomienie weryfikacyjne.
 3. Zamówienie newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Fundację Allergia informacji handlowej (w tym oferty handlowej) środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • używanie w kontakcie z Użytkownikiem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych (w tym oferty marketingowej), zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne;
  • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail do celów marketingowych zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie portalu.
 4. Świadczenie usługi Newslettera następuje nieodpłatnie. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi.
 5. Zamówienie, jak i rezygnacja z korzystania z usługi Newslettera może nastąpić w każdym czasie, poprzez skorzystanie z linku zawartego w stopce Newslettera.

§ 7. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej podawanego przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu w celu zamówienia Newslettera oraz Danych osobowych podanych w korespondencji elektronicznej, Fundacja Allergia pełni funkcję Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika w celu realizacji usługi Newslettera lub odpowiedzi na nadesłaną korespondencję elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw należy skorzystać z linku zawartego w stopce Newslettera lub wysłać wiadomość na adres contact@allergia.pl
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, którzy zamówili usługę Newslettera, są podmioty, które dostarczają Administratorowi narzędzia informatyczne do obsługi Newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Fundację Allergia usługi Newslettera.

§ 8. Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Portalu oraz reklamacji dotyczących Newslettera na adres: contact@allergia.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Fundację Allergia odpowiedzi na dokonane zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Fundacja Allergia zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Fundacja Allergia udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Fundacja Allergia nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Portalu spowodowane problemami technicznymi, modernizacją oraz innymi przyczynami niezależnymi od Fundacji.
 2. Portal ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie odzwierciedlenie wiedzy i doświadczeń autorów poszczególnych publikacji. Zawarte w Portalu treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia usług medycznych ani pomocy prawnej i nie zastąpią wizyty u specjalisty.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na Portalu. Decydując się na korzystanie z Portalu, w tym na korzystanie z Newslettera, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i
  zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na Portalu oraz odrębne zawiadomienie Użytkowników korzystających z usługi Newslettera, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Newslettera.
 3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 5. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.